ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH TÍCH CỰC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
  LỊCH LÀM VIỆC
  TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
  Giới thiệu chung
  Tin hoạt động
Tin tổng hợp
Thị uỷ
Mặt trận và các Đoàn thể
Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân
Đầu tư - Xây dựng
Khoa học & Công nghệ
Văn hóa - Xã hội
Giáo dục - Đào tạo
Thể dục -Thể thao
Y tế - VSPD
Tài liệu tuyên truyền
Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HỒ CHÍ MINH
HĐND & UBND
Tin các xã-Phường
Công Thương nghiệp
An ninh-Quốc phòng
Viết ngắn
  Quy hoạch phát triển
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  Thông tin KTXH Tỉnh
  Cơ sở dữ liệu luật
  Trả lời ý kiến cử tri
  Trao đổi ý kiến với người dân
  Góp ý
  Tin nổi bật
 
Trang thông tin điện tử (Website) thị xã hoạt động từ 03/02/2007; trong quá trình hoạt động có đáp ứng phần nào nhu cầu thông tin của bạn đọc. Mong bạn đọc quan tâm đóng góp xây dựng.

Tốt
Chưa tốt
Ý kiến khác (Xin góp thêm ở mục góp ý)
   
 
 
Nhập từ
Chọn từ điển

Số lượt truy cập
   
 
 
Trang chủ Tin hoạt động Tin tổng hợp Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng trên lĩnh vực văn hóa

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng trên lĩnh vực văn hóa
Cập nhật : 27-03-2013 06:17
Tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII của Đảng bộ thị xã Long Khánh, đồng chí Nguyễn Đức Thạnh-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy có bài phát biểu quan trọng, xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo.
Đ/c Nguyễn Đức Thạnh-PBT Thường trực Thị ủy

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hôm nay, Thị ủy Long Khánh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trên địa bàn thị xã nhằm đánh giá những kết quả đạt được, phân tích những hạn chế, yếu kém, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong những năm tiếp theo. Trước hết, thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy Long Khánh, xin ghi nhận các ý kiến đóng góp của từ cơ sở để minh họa làm rõ báo cáo trung tâm của Thị ủy; đặc biệt là phát biểu của đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chia sẻ và chỉ ra những nội dung tiếp tục thực hiện NQTW5, Ban Thường vụ Thị ủy xin tân trọng tiếp thu để bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kính thưa các đồng chí!

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Trong công cuộc kiến thiết nước nhà có bốn vấn đề cùng phải chú ý và phải coi là quan trọng ngang nhau, đó là: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa”. Thấm nhuần tư tưởng sâu sắc của Người, Đảng ta đã xác định phải bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt với không ngừng nâng cao văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội; tạo nên sự phát triển đồng bộ giữa các lĩnh vực trên chính là điều kiện quyết định bảo đảm cho sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế, xã hội; trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên chỉ đạo Đảng ủy các phường, xã, các ngành chức năng thị xã quan tâm, đưa nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà, bản sắc dân tộc vào chương trình, kế hoạch và Nghị quyết hàng năm của địa phương để tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và các quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy; thời gian qua, Ban Thường vụ Thị ủy đã triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về văn hóa đến các cấp ủy Đảng, đến từng cán bộ, đảng viên; qua đó đã tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với đường lối của Đảng về văn hóa. Qua triển khai thực hiện NQTW5 các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã nhận thức sâu sắc hơn vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp đổi mới, là nhân tố quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng trên lĩnh vực văn hóa. Theo báo cáo đánh giá, tình hình tư tưởng, đạo đức và lối sống, xây dựng con người Long Khánh trong giai đoạn cách mạng, công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đã góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, kiên định với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhất trí cao với đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, nhất là các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số được quan tâm; chú trọng xây dựng, trùng tu các công trình văn hóa, lễ hội trên địa bàn như Tượng đài chiến thắng, trùng tu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Mộ cự thạch Hàng Gòn, lễ hội tín ngưỡng dân gian của Đình Xuân Lộc, lễ hội Ăn mừng lúa mới của đồng bào Chơro, Tả Tài phán của cộng đồng người Hoa, Nùng, Tày... nhằm góp phần bảo tồn, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa cách mạng, dần loại bỏ sự lỗi thời, lạc hậu, mê tín dị đoan trong nhân dân.

Các thiết chế văn hóa, thể thao, văn học - nghệ thuật, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, thông tin đại chúng đều có bước phát triển, từng bước được đầu tư, xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu cầu lao động, học tập, sinh hoạt, vui chơi, giải trí của nhân dân trên địa bàn. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao; đến nay, thị xã tiếp tục giữ vững tiêu chí 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ, phổ cập các bậc học, có 11 trường trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Hoạt động triển lãm, thư viện, thông tin lưu động tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức, từng bước nâng cao chất lượng và chuyên nghiệp hóa một số lĩnh vực, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cán bộ, nhân dân và đóng góp tích cực cho công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Thường vụ Thị ủy cũng đã chú trọng chỉ đạo đưa các hoạt động biểu diễn văn nghệ, thông tin lưu động, tủ sách lưu động... về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa.

Phong trào tập luyện thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng mở rộng về quy mô và nâng dần về chất lượng. Năm 2012, có đến 36,2% dân số trên địa bàn tham gia luyện tập. Bên cạnh đó, việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã từng bước được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở các xã, đây là một trong những phong trào thi đua yêu nước rộng lớn, có tác động tích cực đến việc xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn thị xã có 93,2% khu, ấp được công nhận khu, ấp văn hóa; 86% xã, phường làm tốt công tác phòng chống mại dâm ma túy; 98,2% cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa tốt; 98,06% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Những kết quả đạt được qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) đã góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần quan trọng xây dựng con người và xây dựng môi trường văn hóa tinh thần lành mạnh, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Quá trình tổ chức thực hiện đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo và hưởng ứng tích cực của nhân dân vào các hoạt động văn hóa, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo sự chuyển biến sâu sắc và tiền đề quan trọng để văn hóa tiếp tục phát triển đúng hướng và vững chắc. Nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển văn hóa đã trở thành một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp, gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Kính thưa các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả đạt được, trên thực tế việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) cũng còn những tồn tại, hạn chế mà trong dự  thảo báo cáo đã nêu rõ, cơ bản đó là:

- Sự lãnh đạo của một số Đảng ủy, UBND các xã, phường đối với công tác xây dựng và phát triển nền Văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc chưa được chú trọng đầy đủ; công tác triển khai quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

- Hoạt động văn hóa có nơi, có lúc còn thiếu lành mạnh, vẫn còn nhiều sản phẩm văn hóa độc hại trên thị trường; tình trạng mê tín, dị đoan, các tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn triệt để. Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở một số nơi còn mang tính hình thức, chạy theo số lượng, chưa chú trọng đến chất lượng các danh hiệu văn hóa.

- Hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa một số mặt hiệu quả chưa cao; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội còn một số hạn chế; một số dịch vụ văn hóa có nơi, có lúc còn bị buông lỏng quản lý. Hiệu quả hoạt động của một số Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng xã còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Những mặt hạn chế, tồn tại mà tôi vừa nêu trên đây có thể chưa đầy đủ nhưng đó là những vấn đề đòi hỏi tất cả các đồng chí phải quan tâm, suy nghĩ, đi sâu phân tích tìm ra nguyên nhân đích thực để đề ra những biện pháp giải quyết thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) trên địa bàn thị xã trong thời gian sắp tới.

 Kính thưa các đồng chí!

Để phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, nhằm tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), theo 10 nhiệm vụ cụ thể, 02 nhiệm vụ cấp bách và 04 giải pháp đã được đề ra, thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể cần tiếp tục tập trung làm tốt một số nội dung sau:

1/ Tiếp tục quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và các văn bản liên quan đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống của đảng viêngắn với tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, căn cứ nội dung phương hướng, nhiệm vụ của Thị ủy, xây dựng kế hoạch hàng năm để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

2/ Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo các tiêu chí cụ thể; gắn kết và phát huy vai trò của phong trào với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo tinh thần Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị.

3/ Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động văn hóa trên địa bàn, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới. Tăng cường đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa ở cơ sở, tăng cường xã hội hóa, tạo nền tảng cho sự phát triển chung của toàn xã hội; có các giải pháp hiệu quả và thiết thực để nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng các xã, gắn với xây dựng nông thôn mới để đáp ứng được nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn.

4/ Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ từ thị xã đến cơ sở, xây dựng các loại hình câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích, nghề nghiệp nhằm thu hút đông đảo nhân dân tham gia sinh hoạt; khai thác hiệu quả hoạt động của nhà văn hóa ấp, khu phố, tạo điều kiện để mọi người dân tham gia sinh hoạt văn hóa văn nghệ; mở rộng giao lưu văn hóa thể thao với các địa phương, đơn vị trong và ngoài địa bàn.

5/ Quan tâm phát động các phong trào sáng tác văn học nghệ thuật trong các cơ quan, đơn vị, quần chúng nhân dân để phát hiện thêm nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị phục vụ nhân dân. Chú trọng đến việc bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn; duy trì, xây dựng và phát triển các lễ hội truyền thống của các dân tộc đtồn tại từ nhiều năm qua, góp phần làm cho các hoạt động văn hóa trên địa bàn ngày càng phong phú và đa dạng hơn, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân.

6/ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) trên địa bàn, định kỳ có sơ kết để qua đó đánh giá, rút ra những kinh nghiệm, nhân điển hình tập thể, cá nhân tốt trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Kính thưa các đồng chí!

Với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đã đặt ra, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trên địa bàn thị xã tin tưởng sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn, góp phần đưa thị xã long Khánh ngày một phát triển, cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại III vào năm 2015.

Thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy chân thành cảm ơn các đ/c lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo các địa phương bạn đã về dự, chia sẻ và chỉ đạo hội nghị. Kính chúc các đồng chí và quý đại biểu dự hội nghị sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.

Xin cám ơn!

                                                 Trung Tín (lược ghi)

  Gửi   In thông tin   Góp ý  
 Các tin khác:
Sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 62 của Bộ Chính trị (khóa X)   (22-03-2013)
Giám sát UBND Thị xã Long Khánh về việc thực hiện các chính sách cho đối tượng người có công cách mạng   (13-03-2013)
Xuân Tân – Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)   (07-03-2013)
Hội thi trò chơi dân gian kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3   (03-03-2013)
Long Khánh, đêm thơ nhạc nguyên tiêu năm 2013   (25-02-2013)
Họp mặt kỷ niệm 58 năm ngày thầy thuốc Việt Nam   (22-02-2013)
Long Khánh đón Xuân Quý Tỵ an toàn, tiết kiệm   (15-02-2013)
Khai mạc Hội hoa Xuân Quý Tỵ 2013   (05-02-2013)
Kết nạp 23 đảng viên dịp 3/2   (05-02-2013)
Hội Khuyến học Thị xã, nỗ lực cả nhiệm kỳ   (30-01-2013)
 
 
 
Tìm nâng cao
 
10 NĂM THÀNH LẬP THỊ XÃ